#cata_custom_heading_x5k4dx52v3 > h6,#cata_custom_heading_x5k4dx52v3 > h6 a {font-weight: 600; padding-bottom: 10px;} #cata_custom_heading_euv6f8hsqi > h6,#cata_custom_heading_euv6f8hsqi > h6 a {font-weight: 600; padding-bottom: 10px;}